วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมบุคลากรภายในสำนักงาน โดยได้มอบนโยบาย กรอบทิศทางการพัฒนาองค์กร การจัดการศึกษาของจังหวัดพะเยา 

วิสัยทัศ "บูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียน มีคุณถาพและทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่"

ค่านิยม "P-STRONG" สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง บุคลากรมีจิตมุ่งบริการ ทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ มีเครือขายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พัฒนาการศึกษาของจังหวัดไปสู่เป็าหมายอย่างไม่หยุดยั้ง"

"โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2566" จัดกิจกรรมการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรในด้านทักษะการใช้ดิจิทัล เพื่อปรับกระบวนการทำงานสู่ระบบราชการ 4.0

"รางวัลเลิศรัฐ" ส่งเสริมสนับสนุน บุคลากรให้เกิดการมีส่วนร่วมและการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการ และส่ง ผลงานแข่งขันระดับกรม “OPS MOE Awards"