รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา

คณะผู้วิจัย

1. นางสาวคัชรินทร์ มหาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

2. นางสาวปาลิตา สุขสำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice

>>>ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้<<<