การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เสริมสร้างความสามารถ
ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวไฮสโคป เพื่อพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย สำหรับครูปฐมวัยในจังหวัดพะเยา

                                                 ผู้วิจัย นางสาวปาริตา สุขสำราญ      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

                                                         นางสาวคัชรินทร์ มหาวงศ์      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

>>>>ดาวน์โหลดคลิ๊ก<<<<