ข่าวประชาสัมพันธ์

ศธจ.พะเยา จะจัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คัดเลือกผลงานที่เป็น Best Practices นำเสนอและเผยแพร่ผลงาน

ในวันอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมวีซีดอกคำใต้ โดยมีกิจกรรมดังนี้

- ช่วงเช้า เป็นกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

สู่การทำผลงานวิชาการในยุค COVID-19

- ช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมคัดเลือกผลงานที่เป็น Best Practices โดยแยกเป็น 2 ห้อง

-ห้องที่ 1 : นวัตกรรมด้านบริหารการศึกษา

-ห้องที่ 2 : นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้

- ทั้งนี้เปิดรับสมัครครู/ผู้บริหาร (ทั้งที่อยู่ในโครงการฯและไม่อยู่ในโครงการฯ) ที่สนใจจะเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

แบบโปสเตอร์เพื่อรับเกียรติบัตรการเผยแพร่ผลงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

- ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดยถ่ายรูปผลตรวจพร้อมชื่อและวันเวลาที่ตรวจ

แสดงในวันที่มาร่วมกิจกรรม

- ศธจ.พะเยาจะรับผิดชอบค่าพาหนะเดินทาง(รร.ละ 1 คัน) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง

- สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สแกน QR-code ตามภาพ หรือคลิกลิงค์ตอบรับเข้าร่วมสัมมนา https://forms.gle/ZDSZ1XZXsmtbGfmJ8 ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2565 รับจำนวนจำกัด เพียง 50 คนเท่านั้น