*** ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ให้มาก่อนเวลาสอบในวิชาแรกของภาคเช้า วันที่ 11 ธันวาคม 2564  อย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อเข้ารับการคัดกรองและตรวจสอบการพกพาเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดก่อนเข้าห้องสอบโดยจะเริ่มดำเนินการ ในเวลา 8.00 น.

**** ผู้เข้าสอบทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของ
ผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรน่า
2019 (COVID-19) ตามแนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 อย่างเคร่งครัด