วันพุธที่ 15 กันยายน 2564  นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2566 - 2570)

ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ณ ห้องพรนพา โรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice