แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ กศจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สำรวจความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ต่อการดำเนินงาน

ของ กศจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อนำผลสำรวจใช้เป็นแนวทางการในการดำเนินงานปีงบประมาณต่อไป

https://forms.gle/CrzS3nJbNHrPFi956