ประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เรื่อง จัดอบรมการพัฒนาครูปฐมวัยออนไลน์ (Online)

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดอบรมพัฒนาครูปฐมวันออนไลน์ (Online) จำนวน 2 เรื่องดังนี้

1. เรื่อง จากของเล่นสู่สื่อพัฒนาทักษะทางสมอง ในวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. (จำกัดผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 400 คน)

ลิ้งสมัคร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp_M8uzd2lbtrHh33jTzdPAnHIGd8VSQTqPoAoP6eRWfKVsw/viewform

2.เรื่องแนวทางการเขียนรายงาน SAR ระดับการศึกษาปฐมวัย  ในวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. (จำกัดผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 200 คน)

ลิ้งสมัคร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt8CNzv9A93KRmmXH7VxX6DyIhViWZUXyOzcr46qyMeJR5Xg/viewform

>>>> เอกสารแนบกำหนดการ <<<<