วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และบรมวงศานุวงศ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2564

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice