ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
เรื่อง ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร 
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564