วันที่ 1 - 2 เมษายน 2564 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้

ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและ

จัดทำข้อมูลนักเรียนขอพระราชทานทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 13 ประจำปี 2564 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อพิจารณาในระดับจังหวัดต่อไป

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice