วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2564 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้

ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ เป็นประธานกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเหล่า และ โรงเรียนเทศบาล 3 ( หล่ายอิงราษฎร์บำรุง )

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice