วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

โดยศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายปิยนาถ ชาวน่าน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 อาคารหลังใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice