วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย

ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และคณะ เข้าร่วมติดตาม

นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ลงพื้นที่ตรวจราชการการจัดการศึกษาและห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและงานทำ

ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice