ประชาสัมพันธ์รับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ IFTE  ศธจ.พะเยา

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาได้จัดทำโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารและครู พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

          ลักษณะกิจกรรม คือ 1) อบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการสร้างนวัตกรรม 2) สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาโรงเรียนละ 5,000 บาทในการสร้างนวัตกรรม 3) มีการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือในการสร้างนวัตกรรม โดยทีมนิเทศ 4) มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับจังหวัดและคัดเลือกนวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในระดับจังหวัด ระดับภาค

          โดยเบิกจ่ายงบประมาณจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

          สถานศึกษาที่สนใจสามารถตอบรับการอบรมผ่านทาง QR code ดังแนบ ภายในวันที่ 28 กพ.2564  สามารถสอบถามรายละเอียดที่ ศน.คัชรินทร์ มหาวงศ์ 088-2942740

          (รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 4 โรงเรียนเท่านั้น)

ลิงค์แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ IFTE พะเยา

https://forms.gle/opNy1NL7UuFVfYXc8

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice