วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

โดยมีนายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติแม่ปืม

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice