วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมสรุปการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โดยมีนายขจรศักดิ์ สีเสน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice