วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการประเมินโครงการ และกระบวนการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาตามมาตรฐานตัวชี้วัด

การจัดการศึกษาทางไกลสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2563 ณ โรงแรมคงการ์เด้น วิวรีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice