วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมการประชุมรับฟังการประชุมชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564

(ประเทศไทย) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) จากกระทรวงมหาดไทย

และการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563

โดยมี นายกลม เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/