คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ

แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) ในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา ออกติดตามการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว

เพื่อปรับเปลี่ยนทัศคติ/พฤติกรรมในเยาวชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนฯ

รวม 3 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านฮวก โรงเรียนบ้านปง และโรงเรียนบ้านปงใหม่ ณ โรงเรียนบ้านปงใหม่ อ.ภูซาง จ.พะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice