คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดชาย

แดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) ในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา

ออกติดตามการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวเพื่อปรับเปลี่ยนทัศคติ/พฤติกรรมในเยาวชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนฯ

ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice