วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ของสำนักงานศึกษาธิการภาค16

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice