ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
เรื่อง  การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice