ประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เรื่อง ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ นี้

1. หนังสือถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

2. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข