วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

มอบหมายให้นางหัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

ต้อนรับคณะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ที่มาศึกษาดูงานด้านนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice