วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการสัมมนาทางวิชาการ Coaching Teams เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา

โดยมีนายปิยนาถ ชาวน่าน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เป็นประธานดำเนินการสัมมนาฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice