วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

มอบหมายให้นายปิยนาถ ชาวน่าน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) และ

เผยแพร่นวัตกรรมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice