ประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เรื่อง ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย