วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ

และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563

โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice