วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายและการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยจังหวัดพะเยา

โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice