วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ

แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 - 2565) จังหวัดพะเยา

โดยมีนายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice