วันศกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

มอบหมายให้นายขจรศักดิ์ สีเสน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นำคณะข้าราชการและบุคลากร

ทำพิธียกเสาเอกเพื่อสร้างหอประชุมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ตามประเพณีล้านนาของภาคเหนือ

เพื่อทำให้งานก่อสร้างมีความราบรื่นไม่มีปัญหาและอุปสรรคและ เมื่อได้เข้าอยู่บ้านหลังที่สร้างแล้วจะทำให้อยู่เย็นเป็นสุข

และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice