วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมกำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)

รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) ครั้งที่ 1/2563

โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice