วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมชี้แจงการก่อสร้างห้องประชุมและห้องน้ำห้องส้วม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

โดย ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายวิชัย แสงอาคม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice