วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครู ในการขอเลื่อนวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ครั้งที่ 2/2563

โดยมีนายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice