วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  พร้อมคณะ

เข้าร่วมการประชุมการพิจารณากลั่นกรองผู้รับทุนการศึกษา พระราชทาน รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563

"มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" ครั้งที่ 1

โดยมี นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice