ดาวน์โหลด >> แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) จังหวัดพะเยา

าวน์โหลด>>  แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดพะเยา

ดาวน์โหลด >> แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)