ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศ และเอกสารประกวดราคา

- แบบรูปรายการ

- บัญชีปริมาณงานและราคา (ปร.4, ปร.5, ปร6)

- ขอบเขตของงาน (TOR)