ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา

- แบบรูปรายการงานก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม

- บัญชีปริมาณงานและราคา (ปร.4, ปร.5, ปร6)

- ขอบเขตของงาน (TOR)