ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

- ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา

- แบบรูปรายการก่อสร้างอาคารห้องประชุม

- บัญชีปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4,ปร.5, ปร.6)

- ขอบเขตของงาน (TOR)