ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคา

 - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)

 - ราคากลาง