ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา