สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา   เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า โดยยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ โปร่งใส ใส่ใจบริการ รวมถึงยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวทาง "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาให้สาธารณชนรับทราบ ดังนี้

1. โครงสร้าง 

2. ข้อมูลผู้บริหาร

3. หน้าที่และอำนาจ

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

    enlightened แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2566 - 2570 

    enlightened แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 - 2565

    enlightened แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2563 - 2564 

    enlightenedแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพะเยา

    enlightenedแผนที่กลยุทธ์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

5. ข้อมูลการติดต่อ

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

8. ช่องทางการสอบถาม ( Q&A )

9. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)

        enlightened Web site สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

       enlightened  Facebook  Page 

10. แผนดำเนินงานประจำปี 

       enlightened แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565

       enlightenedแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564

      enlightenedแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 จังหวัดพะเยา

      enlightenedแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดพะเยา

      enlightenedแผนที่กลยุทธ์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

12. รายงานผลการดำเนินการประจำปี 

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

15. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

16. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

18. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

20. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

21. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          enlightened1.แผนกุลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล 2561-2565

          enlightened2.นโยบายบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          enlightened1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

                     1.1ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน พ.ศ. 2565

                     1.2 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

          enlightened2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

                      2.1ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน พ.ศ. 2565

                      2.2การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

          enlightened3.แผนพัฒนาบุคลากร

                      3.1แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

                      3.2 โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

          enlightened4.การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

                    4.1 การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล

                     4.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน พนักงานจ้างปฏิบัติงาน

                     4.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ข้าราชการ

          enlightened5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

          enlightened6.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

25. แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      26.1 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

      26.2 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2565 "ไม่มีเรื่องร้องเรียน" ผ่านช่องทางดังกล่าว

27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565

     enlightened ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  2564

28. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

           heart กลุ่มนโยบายและแผน      heart กลุ่มบริหารงานบุคคล  heart กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

            heartกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน   heartกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล heartกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

30. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารหรือนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

31. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

     32.1 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

     32.2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

33. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

34. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

35. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

          35.1แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          35.2แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ

36. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

           36.1รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ

           36.2รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

37. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

38. มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

       38.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

       38.2วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

39. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

      39.1 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

      39.2 ปรากฎข้อมูลในหน้าบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน