หน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาจังหวัด

                   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 กำหนดหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดังนี้

                   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้

                             (1) กลุ่มอำนวยการ

                             (2) กลุ่มบริหารงานบุคคล

                             (3) กลุ่มนโยบายและแผน

                             (4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา

                             (5) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

                             (6) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

                             (7) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

                             (8) หน่วยตรวจสอบภายใน