yesแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยาyes

enlightenedแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2566 - 2570 ดาวน์โหลดไฟล์>>

enlightenedแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 - 2565 ดาวน์โหลดไฟล์>>  

enlightenedแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์>> 

enlightenedแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กปีงบประมาณ 2563 - 2564 ดาวน์โหลดไฟล์ >> 

 

 

 

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา