แผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี