สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 (ข้อ 11) เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด  การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆที่มอบหมาย และให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทและทุกสังกัด ในจังหวัดพะเยา จำนวน 478  แห่ง รายละเอียดดังนี้

 

          1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                   จำนวน   242  แห่ง

          2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                             จำนวน     21  แห่ง

          3. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                                             จำนวน       3  แห่ง

          4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                                            จำนวน       9  แห่ง

          5. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    จำนวน       9  แห่ง

          6. สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ                                                              จำนวน      2  แห่ง

          7. วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี                                                                  จำนวน      1  แห่ง

          8. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา                                        จำนวน      9  แห่ง

          9. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน                                                          จำนวน      1  แห่ง

          10. โรงเรียนเทศบาล                                                                               จำนวน     15 แห่ง

          11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                            จำนวน    166 แห่ง