นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีนโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส ตามกฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใช้ศักยภาพที่มีอยู่รองรับ             การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

              การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนกำลังคน การเตรียมอัตรากำลังทดแทนเพื่อรองรับการเกษียณอายุราชการ การสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากร        ในหน่วยงาน เป็นต้น

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

              หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน