วิสัยทัศน์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

บูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่