วิสัยทัศน์ (Vision)

“ ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

มีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21”