พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ